nmkhoi

Privacy Account
Apr 25, 2015
10,840
667
113
/System
nmkhoi.com
Vì một lí do nào đó bạn cần tháo bỏ Office 2016 trên Mac một cách sạch sẽ, vd như mình: lỗi icon.......đây là hướng dẫn dành cho bạn.

Các bước tóm tắt:
1. Xoá ứng dụng trong /Application2. Xoá các file có tên bên dưới trong đường dẫn /Users/tên_người_dùng/Library/Containers

• com.microsoft.errorreporting
• com.microsoft.Excel
• com.microsoft.netlib.shipassertprocess
• com.microsoft.Office365ServiceV2
• com.microsoft.Outlook
• com.microsoft.Powerpoint
• com.microsoft.RMS-XPCService
• com.microsoft.Word
• com.microsoft.onenote.mac

3. Xoá tiếp các file có tên bên dưới trong đường dẫn /Users/tên_người_dùng/Library/Group Containers

• UBF8T346G9.ms
• UBF8T346G9.Office
• UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

4. Restart lại Mac.

 
Oct 17, 2015
1
0
1
Tạo đoạn kịch bản sau chạy dưới quyền cấp cao từ dòng lệnh (sudo -s từ Terminal), đặt tên Uninstall.sh

Code:
cd /Application/
rm -rf Microsoft\ Excel Microsoft\ OneNote Microsoft\ Outlook Microsoft\ PowerPoint Microsoft\ Word

cd ~/Library/Containers
rm -rf com.microsoft.errorreporting com.microsoft.Excel com.microsoft.netlib.shipassertprocess com.microsoft.Office365ServiceV2 com.microsoft.Outlook com.microsoft.Powerpoint com.microsoft.RMS-XPCService com.microsoft.Word com.microsoft.onenote.mac

cd ~/Library/Group\ Containers
rm -rf UBF8T346G9.ms UBF8T346G9.Office UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

clear;find / -name com.microsoft* | egrep -vi "rdc|Silverlight|OneDrive" > ~/temp.txt
for i in `cat ~/temp.txt | egrep -vi "Not a directory"`;do rm -rf "$i";done
rm -rf ~/temp*.txt

echo "Hay khoi dong lai may"
 
Last edited: