windows os

  1. Troc Phan

    WinZip V4.0.2604 - Công cụ nén, giải nén nổi tiếng của Windows OS trên Mac OS X

    WinZip Version 4.0.2604 WinZip Mac là chương trình tạo, mở và quản lý các tập tin lưu trữ nổi tiếng trên Windows OS, bây giờ cũng có cho Mac OS X. Ngoài các chức năng liên kết với dữ liệu nén có một số lựa chọn nổi tiếng. Chương trình hỗ trợ hầu hết các định dạng tập tin phổ biến, bao gồm...