kali linux

  1. nmkhoi

    Hướng dẫn cài Parallels Tools cho Kali Linux 2.0( Debian)

    Khá khó khăn so với Ubuntu, việc install Parallels Tools trên Kali sẽ không diễn ra tự động bằng một cú click như các hướng dẫn. Bài viết này sẽ giải quyết vấn đề ấy. 1. Từ Menu Bar của Parallels Desktop chọn Action ---> Install Parallels Tools..... 2. Trở vào máy ảo Kali bạn thấy sẽ biểu...