hvt ban moi nhat

  1. Monkey.D.Luffy

    Hackintosh Vietnam - Ultimate AIO Tool for Hackintosh

    1. Miêu tả: Hackintosh Vietnam Tool là tool được tạo bởi thành viên đầu tiên là anh Hoàng Thanh sau được truyền ngôi xuống do anh Đinh Hải Nguyên làm chính, sau này có Đỗ Tiến Cương vào phụ 2. Chức năng: Chức năng chính của HVT là giúp đỡ các bạn đỡ tốn thời gian tìm kext và install bootloader...