fix sms crash

  1. Terminal

    Tin nhắn có thể ảnh huởng bất kỳ iPhone/iPod/iPad nào (crash/reboot)

    Theo reddit thì iOS có một lỗi khá nghiêm trọng trong việc giải mã bộ mã unicode. Điều này khiến cho người nhận tin nhắn sau đây là người dùng iPhone/iPod/iPad đang sử dụng imessage điêu đứng : effective. Power للصبللصبرر ॣ ॣ h ॣ ॣ 冗 Hoặc effective. Power لُلُصّبُلُلصّبُررً ॣ ॣh ॣ ॣ 冗...