amd radeon

  1. H

    Tool hỗ trợ AMD card

    Hỗ trợ các card sau đây: AMD Radeon HD 6450 (device id - 0x6779) AMD Radeon HD 6790 (device id - 0x673E) AMD Radeon HD 6850 (device id - 0x6739) AMD Radeon HD 6870 (device id - 0x6738) AMD Radeon HD 7730 (device id - 0x6837) AMD Radeon HD 7870 (device id - 0x6818) AMD Radeon R9 270 (device id -...
  2. vusun123

    [Nâng cao] Hướng dẫn patch GPU AMD Radeon

    Các GPU AMD chạy Hackintosh khó hơn GPU Nvidia ở chỗ chúng có hệ thống Framebuffer quản lý việc load các port nào của card, gây ra tình trạng 80% boot vào chạy không hoàn chỉnh. Cụ thể hơn: GPU AMD trên desktop phần lớn hoạt động với GraphicsEnabler=No ( không inject ATI trong config.plist )...