Tìm kiếm Mật khẩu Giới hạn ( Passcode Restrictions) cho iOS
Đây là một đoạn JavaScript thực hiện bằng CryptoJS

Đặc biệt cám ơn tới: HashcatJohn the Ripper
Những người bỏ công nghiên cứu về cơ chế mã hoá này và giải mã nó rất nhanh!
Thực ra đây không phải là cách tốt nhất, nhưng nó đơn giản nhất để mọi người sử dụng!

Tác giả website cũng đặt toàn bộ source nguồn website này trên GitHub, bạn có thể tải về để nghiên cứu làm nó tốt hơn!

Chú ý: Không có bất kỳ dữ liệu nào được gửi lên server, đoạn mã chỉ được load về và thực hiện nhiệm vụ ở client.
Để tăng tốc độ tìm kiếm, bạn có thể mở nhiều cửa sổ trình duyệt và thay đổi số bắt đầu & kết thúc.

RestrictionsPasswordKey:
RestrictionsPasswordSalt:
Starting Passcode: Last Search Code:

Hướng dẫn:

Thực hiện từng tự các bước bên dưới, nếu có trở ngại báo tôi biết tại facebook.com/nminhkhoi

Bạn cần một bản Backup ( sao lưu) thiết bị của bạn với iTunes, nếu máy không Jailbreak.
Nếu thiết bị đã Jailbreak, dùng iFile hoặc iTools tìm kiếm file này: com.apple.restrictionspassword.plist
Vì số lần thử Mật khẩu có giới hạn trên iPhone, nên nếu bạn muốn đoán mật khẩu mà không phải dò tìm, thì sử dụng chức năng Kiểm tra thử Passcode, nhập giá trị Starting Passcode bất kì mà bạn muốn.

Bước 1: thực hiện sao lưu với iTunes, chú ý không được encrypt backup
Bước 2: Tải về và cài đặt iBackupBot tại đây.
Bước 3: Mở iBackupBot, ứng dụng sẽ load tất cả những bản sao lưu có trên máy mà bạn đã sao lưu qua iTunes.
Bước 4: Tìm đến đường dẫn /System Files/Home Domain/Library/Preferences/
Bước 5: Làm từng tự các bước còn lại theo VideoCấu trúc file com.apple.restrictionspassword.plist sẽ như thế này:
 
  
   RestrictionsPasswordKey
   
   M/p4734c8/SOXZnGgZot+BciAW0=
   
   RestrictionsPasswordSalt
   
   aSbUXg==
   
 

Thì đây là RestrictionsPasswordKey: M/p4734c8/SOXZnGgZot+BciAW0= và đây là RestrictionsPasswordSalt: aSbUXg==
Hãy copy & paste tới script bên trên đúng vị trí của nó và bắt đầu quá trình tìm kiếm.
Script sẽ tự động dừng & thông báo Mã Giới Hạn khi nó tìm thấy.