có ai chỉ giúp cách chọn nhiều file cùng lúc trên mac với!

Nov 12, 2015
1
0
1
trên mac os khi ở trong một app bất kỳ mà nhấn command + O để mở file (ví dụ trong word), cửa số hiện lên thì không tài nào chọn được cùng lúc 2 file trở lên, việc này trên windows là rất đơn giản. Mình muốn dùng chức năng gộp nhiều file văn bản của word(Insert>Insert Object>Text from file) mà không tài nào chọn được nhiều file cùng lúc, nếu phải nhập từng file một thì quá mất công. Có cao nhân nào biết cách khắc phục xin chỉ giúp với!